MENÜ 

Sınavda Uyulması Gereken Kurallar


27 Şubat 2017 Pazartesi

1 Kağıt Ortamda Yapılan Lisanslama Sınavları
 

1.1 Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

Kâğıt ortamda lisanslama sınavlarına katılan adayların sınav sırasında uymaları gereken “Sınav Kuralları” aşağıda verilmiştir:

Adayların;

1.   Sınav süresince görevlilerle ve diğer adaylarla konuşmaları ve söz konusu kişilere soru sormaları,
2.   Yanlarında ve sıralarında her türlü kitap, not vb. bulundurmaları,
3. Kopya çekmeleri, kopya çekmeye teşebbüs etmeleri, kopya çekilmesine yardım etmeleri, kopya vermeleri (Sınav görevlileri tarafından tutanak düzenlenmesi halinde adaya bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır, sorumluluk adaya aittir.),
4.  Sınav sırasında sigara, pipo, puro vb. içmeleri, sakız vb. çiğnemeleri, birbirlerinden kalem, silgi vb. alıp vermeleri, bir şeyler yiyip içmeleri,
5. Soruların tamamını ya da bir kısmını ve/veya sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarı çıkartmaları,
6.  Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, sözlük, dergi gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; dijital saat, cep telefonu, bilgisayar, tablet, her türlü bilgisayar özelliği bulunan vb. cihazlarla; kulaklık, çağrı cihazı, telsiz, kablosuz iletişimi sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kamera, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları vb, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, her türlü elektronik/mekanik cihazla; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler, her türlü kesici ve delici alet ile sınav binasına girmeleri, sınav sırasında yanlarında bulundurmaları,
7.  Alfabetik tuş takımı (a, b, c,….v, y, z) olan hesap makineleri ve yine üzerinde alfabetik tuş takımı olan diğer cihazları bulundurmaları*,
8.  Hesap makinesini sınav sırasında ödünç almaları, vermeleri veya değiştirmeleri,
9. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerler dışında başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmaları,
10. Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları,
11. Sınavdan çıkarken cevap kâğıdı ve soru kitapçığını salon görevlilerine teslim etmeden çıkmaları,
12. Sınavdan çıkarken soru kitapçığının bazı sayfalarını eksik teslim etmeleri,
13. Başkalarının yerine sınava girmeleri veya kendileri yerine başkalarını sınava sokmaları,
14. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve son 5 dakika içinde sınavlarını tamamlamış olsalar dahi sınav salonunu terk etmeleri,
15. Soru kitapçığının üzerindeki doldurulması gerekli olan alanları doldurmamaları,
 
yasak olup sınav kurallarına aykırılık teşkil etmektedir. Bu tür davranışta bulunanlar ya da bu tür davranışları sonradan tespit edilenler hakkında sınav görevlilerince sınav tutanağı düzenlenir.

*Sınav sırasında hesap makinesi kullanılması serbesttir. Üzerinde çeşitli matematiksel, istatiksel, veya finansal fonksiyonlar veya hesaplama tuşları bulunan hesap makinelerinin kullanılmasına izin verilmektedir.

 

Sınavda üzerinde çeşitli matematiksel, istatistiksel veya finansal fonksiyonlar veya hesaplama tuşları bulunan hesap makinelerinin kullanılmasına izin verilmektedir. Ancak, üzerinde alfabetik tuş takımı (a,b,c,...v,y,z) olan hesap makinelerinin kullanılmasına izin verilmemektedir.

Lisanslama sınavlarında  kullanılmasına izin verilen hesap makineleri ile kullanılmasına izin verilmeyen hesap makinelerinin (üzerinde alfabetik tuş takımı olan) örnek resimleri Sınav Kılavuzu'nun "13.1 Sınavlarda Kullanılmasına İzin Verilen Örnek Hesap Makineleri" ve "13.2 Sınavlarda Kullanılmasına İzin Verilmeyen Örnek Hesap Makineleri" bölümlerinde yer almaktadır.

 
 

Sınav binalarında hiçbir eşyanın emanete alınmayacak olması da göz önünde bulundurularak adayların cep telefonlarını sınav binasına kesinlikle getirmemeleri gerekmektedir. Aday tarafından cep telefonunun sınav binasına veya sınav salonuna getirildiğinin sınav görevlileri tarafından tespiti halinde, hakkında tutanak tutulacak ve adayın sınavı iptal edilecektir.
 


Sınavlara katılan adaylardan;

a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanların,

b) Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkân sağladığı tespit edilenlerin,

c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasını sınava sokanların,

ç) Sınav kurallarına uymayanların,

sınavları Sınav Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır.
 

Yukarıda yer alan (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunun kararıyla belirlenecek süre boyunca, elektronik ortamda yapılan sınavlar da dahil, açılacak hiçbir sınava alınmazlar.

Adayların bu hususta azami dikkat ve özeni göstermeleri tavsiye edilir.


 

Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına ve sınav kurallarına uymak zorundadırlar. Sınav görevlilerince gerek duyulması halinde adayların oturdukları yerler değiştirilebilir. Ayrıca, sınav görevlileri; diğer adayların sınav sırasında dikkatlerinin dağıtılmaması, zaman kaybetmelerine yol açılmaması ve sınav huzurunun bozulmaması için sınav kuralı ihlali yapanları uyarmak zorunda değildir. Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların kimlik bilgileri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına yazılır.

 

Sınavların geçerliliği her şeyden önce adayların sınav kurallarına uymasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışlarda bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince “Sınav Tutanağı”na yazılacak ve bu adayların sınavlarının geçerliliği tutulan tutanaklar üzerinden Sınav Kurulunca değerlendirilecektir.
 

SINAV ÖNCESİ VE SIRASINDA ADAYLARCA UYULMASI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
 

a) Adayların sınav salonuna girebilmeleri için Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve soğuk damgalı T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi, Süresi geçerli pasaport, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geçici Kimlik Belgesi türlerinden en az bir tanesini sınav görevlilerine sunmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilenlerin dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartı, vb.), sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi'ni yukarıda belirtilen geçerli kimlik belgelerinden herhangi biriyle birlikte ibraz edemeyenler mazeretleri ne olursa olsun sınava kabul edilmezler.

Adayların T.C. Kimlik Numarası olmayan T.C. Nüfus Cüzdanı ve Sürücü Belgesi ile sınava girmesine izin verilmeyecektir. T.C. Nüfus Cüzdanında ve Sürücü Belgesinde T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.

b) Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra sınav salonuna gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Sınav başladıktan sonra, aday sınavını tamamlamış olsa dahi ilk 30 dakika ve son 5 dakika içinde adayın sınav salonunu terketmesine izin verilmeyecektir.

c) Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa herhangi bir nedenle (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilemeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

ç) Adaylar, soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra kitapçıklarda basım hatası olup olmadığını kontrol etmeli, sayfası eksik, basımı özürlü vb. kitapçık varsa, bunların düzgün olanlarla değiştirilmesi için sınav görevlilerine bilgi vermeleri gerekmektedir. Gerekli incelemeyi yapmadan sınav evrakını kabul eden ve sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından dolayı oluşacak sorunların sorumluluğu kendilerine aittir.

d) Adayların, kendilerine dağıtılan soru kitapçıklarındaki ilgili alanlara ad ve soyad, T.C. Kimlik Numarası, sınav salon no, sıra no bilgilerini yazmaları ve imza atmaları gerekmektedir.

e) Adaylar, cevapların tümünü cevap kâğıdına işaretlemelidir. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

f) Adaylara dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. Bu açıklamalar sınav görevlilerince okunmadan ve “SINAV BAŞLAMIŞTIR” anonsu yapılmadan adaylar soruları cevaplamaya başlamamalıdır.

g) Adaylar, cevap kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, ad ve soyad bilgilerinin kendisine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidirler. Cevap kâğıdı kendisine ait olmayan adaylar, görevlileri uyarıp doğru cevap kâğıdını görevliden talep etmelidirler. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan ve cevap kâğıdında kendisine ait olmayan bilgileri verdiği tespit edilen adayların cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmayacaktır.

h) Adayların, cevap kâğıtlarındaki ilgili alanlara T.C. Kimlik Numarası ve test grubunu kodlamaları, ad ve soyad bilgilerini doğru bir şekilde yazıp imza atmaları gerekmektedir.

ı) Cevap kâğıdında belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığı kodunun karşılaştırılması gerekir. Aynı değilse, sınav görevlilerine durumun bildirilerek doğru kitapçığın verilmesi talep edilmelidir.

i) Cevap kâğıdında kitapçık türünün hiç işaretlenmemesi veya birden fazla grubun kodlanması durumunda cevap kâğıdı değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususlarda sorumluluk adaylara aittir.

j) Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılması gerekir. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli, renkli vb.) kullanan adayların sınavları değerlendirmeye alınmaz.

k) Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapılmak istenildiğinde, iz bırakmayan bir silgi kullanılması gerekir. Ayrıca, cevap kâğıdının buruşturulmaması, katlanmaması ve üzerine gereksiz hiçbir işaretin konulmaması gerekir.

1.2 Kullanımına İzin Verilen\Verilmeyen Örnek Hesap Makineleri


SINAVLARDA KULLANILMASINA İZİN VERİLEN ÖRNEK HESAP MAKİNELERİ
Kullanımına izin verilen hesap makineleri, aşağıdaki görsellerde bulunan hesap makinesi örnekleriyle sınırlı olmayıp benzer özellikteki hesap makinelerine izin verilmektedir.
SINAVLARDA KULLANILMASINA İZİN VERİLMEYEN ÖRNEK HESAP MAKİNELERİ

Kullanımına izin verilmeyen hesap makineleri, aşağıdaki görsellerde bulunan hesap makineleri ile sınırlı olmayıp üzerinde alfabetik tuş takımı (a, b, c,….v, y, z) olan hesap makineleri ve cihazların hiçbirine izin verilmemektedir.
 

2 Elektronik Ortamda Yapılan Lisanslama Sınavları
 

2.1 Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

e-LS’ye katılan adayların uymaları gereken “Sınav Kuralları” aşağıda verilmiştir:

Adayların;

1. Sınav süresince görevlilerle, diğer adaylarla konuşmaları veya soru sormaları,

2. Kopya çekmeleri, kopya çekmeye teşebbüs etmeleri, kopya çekilmesine yardım etmeleri, kopya vermeleri (Sınav gözetmenleri tarafından tutanak düzenlenmesi halinde adaya bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır, sorumluluk adaya aittir),

3. Sınav sırasında sigara, pipo, puro vb. içmeleri, sakız vb. çiğnemeleri, birbirlerinden kalem, silgi vb. alıp vermeleri, bir şeyler yiyip içmeleri,
4. Soruların tamamını ya da bir kısmını ve/veya sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve/veya bunu sınav salonundan dışarı çıkartmaları,
5. Sınav salonuna girerken bu Kılavuz’da belirtilen yanlarında bulundurması yasak olan araç ve gereçlerle sınav salonuna girmeleri, sınav sırasında yanlarında bulundurmaları,
6. Sınav salonuna hesap makinesi getirmeleri,
7. SPL tarafından verilen hesap makinesini sınav sırasında birbirleri arasında almaları, vermeleri veya değiştirmeleri,
8. Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları,
9. Başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları,
10.Kendisi yerine başkasını sınava sokmaları, başkasının yerine sınava girmeleri,
11.Sınav salonunda sınav gözetmenlerinin uyarılarına uymamaları,
12.Sınav bilgisayarına ve her türlü ekipmana zarar verici faaliyetlerde bulunmaları,
13.Sınav sırasında sınav sisteminin çalışmasını engelleyici ve bozucu her türlü faaliyette bulunmaları,
14.Sınav başlama saatinden sonra bilgisayar ekranında yer alan “Sınavı Başlat” butonuna basmayı teknik bir sebep olmaksızın geciktirmeleri, sınav sırasında sınav oturumunu sebep olmaksızın kapatmaları, sınavın sınav oturum saati içerisinde bitmesini engellemeye yönelik her türlü faaliyette bulunmaları,
15.Kendilerine verilen hesap makinesini, müsvedde kâğıdı ve kalemi sınav gözetmenlerine teslim etmeden çıkmaları,
16.SPL tarafından verilen müsvedde kâğıt üzerine sınav soru ve cevapların bir kısmını veya tamamını yazmaları,

 

yasak olup sınav kurallarına aykırılık teşkil etmektedir. Bu tür davranışta bulunanlar ya da bu tür davranışları sonradan tespit edilenler hakkında sınav gözetmenlerince sınav tutanağı düzenlenir.
 

Sınav kurallarına uymak adayların temel görevidir.


Sınav gözetmenleri tarafından sınava girme koşullarını taşımadıkları halde yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, tutulan sınav tutanakları ve/veya kamera kayıtları üzerinden Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilecektir.


Sistemsel kopya analizleri sonucunda adayların sınavlarının iptal edilmemesi için; başkalarının kendilerinden kopya çekmelerini engellemeleri, sorulara verdikleri cevapları başkalarına göstermemeleri konusunda dikkatli davranmaları zorunludur.

 

Sınavlara katılan adaylardan;

a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanların,

b) Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkân sağladığı tespit edilenlerin,

c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasını sınava sokanların,

ç) Diğer sınav kurallarına uymayanların,

sınavları Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde geçersiz sayılır.
 

Yukarıda yer alan (b) ve (c) maddelerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek süre boyunca açılacak hiçbir sınava alınmazlar.


Adayların bu hususta azami dikkat ve özeni göstermeleri tavsiye edilir.

 

Adaylar sınav sırasında sınav gözetmenlerinin her türlü uyarılarına ve sınav kurallarına uymak zorundadır. Sınav gözetmenlerince gerek duyulması halinde adayların oturdukları yerler değiştirilebilir. Ayrıca, sınav gözetmenleri; diğer adayların sınav sırasında dikkatlerinin dağıtılmaması, zaman kaybetmelerine yol açılmaması ve sınav huzurunun bozulmaması için sınav kuralı ihlali yapanları uyarmak zorunda değildir. Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adaylar sınav gözetmenlerince uyarılmış olsun veya olmasın söz konusu adayların kimlikleri ve kusurları sınav gözetmenlerince sınav tutanağına yazılır.


Adayın sınavının geçerliliği her şeyden önce adayın sınav kurallarına uymasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışlarda bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayan adayların sınavlarının geçerliliği tutulan tutanaklar üzerinden Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilecektir.


SPL binasında ve sınav salonunda bulunan kamera görüntüleri ve/veya bilgisayar kayıtları üzerinden yapılacak inceleme sonucunda sınav kurallarına uymadığı veya genel sınav ortamının düzenini bozucu davranışları tespit edilen adayların sınavları sınavdan sonra tutulacak tutanaklar üzerinden Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde geçersiz sayılabilecektir.


SINAV ÖNCESİ VE SIRASINDA ADAYLARCA UYULMASI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
 

a) Adayların sınav salonuna girebilmeleri için Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve soğuk damgalı T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi, Süresi geçerli pasaport, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geçici Kimlik Belgesi türlerinden en az bir tanesini sınav görevlilerine sunmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilenlerin dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartı, vb.), sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi'ni yukarıda belirtilen geçerli kimlik belgelerinden herhangi biriyle birlikte ibraz edemeyenler mazeretleri ne olursa olsun sınava kabul edilmezler.

Adayların T.C. Kimlik Numarası olmayan T.C. Nüfus Cüzdanı ve Sürücü Belgesi ile sınava girmesine izin verilmeyecektir. T.C. Nüfus Cüzdanında ve Sürücü Belgesinde T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.

b) Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile sınav salonuna giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesini teminen, adayların başvuru sırasında tercih etmiş oldukları sınav merkezinde sınav oturumunun başlama saatinden en az 45 dakika önce hazır bulunmaları zorunludur. Sınav oturumu başladıktan sonra hiçbir aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.

c) Sınavın başlamasından sonra ilk 15 dakika içinde, adaylar sınavlarını tamamlasalar dahi salondan çıkmalarına izin verilmeyecektir.

d) Sınav sırasında adayların herhangi bir nedenle dışarı çıkmaları yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir adayın sınav oturumu kapatılır ve sınav salonuna tekrar alınmaz.

e) Adayların sınava başlamadan önce sınav oturumu ekranında yer alan sınav ile ilgili genel açıklamaları dikkatlice okumaları ve sınav gözetmenlerince sınav başlamadan önce adaylara okunacak olan söz konusu açıklamaları dikkatlice dinlemeleri gerekmektedir.

f) Adaylar, sınav bilgisayarında sınav oturumunu açtıktan sonra ekranda yer alan ad ve soyad bilgilerinin kendisine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidirler. Sınav oturumu kendisine ait olmayan adaylar sınav gözetmenlerini derhal uyarıp doğru hesabın açılmasını görevliden talep etmelidir. Başkasının hesabıyla sınava giren adayların sınavları geçersiz sayılır.

g) Sınav başladıktan sonra herhangi bir nedenle sınav bilgisayarının kapanması, data hattında meydana gelecek kopma vb. sorunlardan dolayı sınav yapılamaması durumunda sınav süresi otomatik olarak duracak olup sorun giderildikten sonra sınav kaldığı süreden devam edecektir.

h) Yukarıda (g) maddesinde belirtilen nedenlerle sınav belli bir süre durduktan sonra tekrar başladığında, daha önce cevap verilmiş sorularda herhangi bir veri kaybı olmayacaktır.

 

2.2 SPL Tarafından Sağlanan Hesap Makineleri


SPL, hesaplama gerektiren sınav konuları için adaylara aşağıda belirtilen üç farklı marka ve modelde finansal hesap makinesini sağlayacaktır. Adaylar kullanmak istedikleri hesap makinelerini sınav salonu girişinde alabileceklerdir. Adayların sınav salonuna kendi hesap makinelerini getirmeleri kesinlikle yasaktır.
 


 

 

Okunma Sayısı: 34523 Diğer Sınavlar


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2019 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.