MENÜ 

Sınavda Uyulması Gereken Kurallar


19 Ağustos 2016 Cuma

Lisanslama sınavlarına katılan adayların sınav sırasında uymaları gereken “Sınav Kuralları” aşağıda verilmiştir:
 

1.   Sınav süresince adayların; görevlilerle, diğer adaylarla konuşması ve soru sorması,
2.   Adayların yanlarında ve sıralarında sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmaları,
3. Kopya çekilmesi, kopya çekmeye teşebbüs edilmesi, kopya çekilmesine yardım edilmesi, kopya verilmesi (Sınav görevlileri tarafından tutanak düzenlenmesi halinde adaya bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır, sorumluluk adaya aittir),
4.  Adayların sınav sırasında sigara, pipo, puro vb. içmeleri, birbirlerinden kalem, silgi vb. alıp vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri,
5. Adayların soruların tamamını ya da bir kısmını ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarı çıkartmaları,
6.  Adayların kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; dijital saat, cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınav binasına girmeleri, sınav sırasında yanlarında bulundurmaları,
7.  Alfabetik tuş takımı (a, b, c,…v, y, z) olan hesap makineleri ve yine üzerinde alfabetik tuş takımı olan diğer cihazların bulundurulması (Sınav sırasında hesap makinesi kullanılması serbesttir. Üzerinde çeşitli matematik, istatistik veya finansal fonksiyonlar veya hesaplama tuşları bulunan hesap makinelerinin kullanılmasına izin verilmektedir),
8.  Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi veya değiştirilmesi,
9. Adayların, soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerler dışında başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmaları,
10. Adayların sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları,
11. Adayların sınavdan çıkarken cevap kâğıdı ve soru kitapçığını salon görevlilerine teslim etmeden çıkmaları,
12. Adayların sınavdan çıkarken soru kitapçığının bazı sayfalarını eksik teslim etmeleri,
 
yasak olup sınav kurallarına aykırılık teşkil etmektedir. Bu tür davranışta bulunanlar ya da bu tür davranışları sonradan tespit edilenler hakkında sınav görevlilerince sınav tutanağı düzenlenir.
 
Sınav binalarında hiçbir eşyanın emanete alınmayacak olması da göz önünde bulundurularak adayların cep telefonlarını sınav binasına kesinlikle getirmemeleri gerekmektedir. Aday tarafından cep telefonunun sınav binasına veya sınav salonuna getirildiğinin sınav görevlileri tarafından tespiti halinde, hakkında tutanak tutulacak ve adayın sınavı iptal edilecektir.

Sınavlara katılan adaylardan;

a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanların,

b) Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkan sağladığı tespit edilenlerin,

c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasını sınava sokanların,

ç) Diğer sınav kurallarına uymayanların,

sınavları Sınav Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır.
 

Yukarıda yer alan (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunun kararıyla belirlenecek süre boyunca açılacak hiçbir sınava alınmazlar.

Adayların bu hususta azami dikkat ve özeni göstermeleri tavsiye edilir.


 

Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına ve sınav kurallarına uymak zorundadır. Sınav görevlilerince gerek duyulması halinde adayların oturdukları yerler değiştirilebilir. Ayrıca sınav görevlileri; diğer adayların sınav sırasında dikkatlerinin dağıtılmaması, zaman kaybetmelerine yol açılmaması ve sınav huzurunun bozulmaması için sınav kuralı ihlali yapanları uyarmak zorunda değildir. Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına yazılır.

 

Adayın sınavının geçerliliği her şeyden önce adayın sınav kurallarına uymasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışlarda bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince “Sınav Tutanağı”na yazılacak ve bu adayların sınavlarının geçerliliği tutulan tutanaklar üzerinden Sınav Kurulunca değerlendirilecektir.
 

SINAV ÖNCESİ VE SIRASINDA ADAYLARCA UYULMASI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
 

a) Adayların sınav salonuna girebilmeleri için Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi türlerinden en az bir tanesini sınav görevlilerine sunmaları gerekmektedir. Aksi halde sınava kabul edilmeyecektir.

b) Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra sınav salonuna gelen hiçbir aday sınava alınmayacak, ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde ise adaylar sınavlarını tamamlasalar dahi adayların salondan çıkmalarına izin verilmeyecektir. Herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kâğıdı alınır ve tekrar sınava devam etmesine izin verilmez.

c) Sınav sırasında adayların herhangi bir nedenle dışarı çıkmaları yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

d) Adaylar, cevapların tümünü cevap kâğıdına işaretlemelidir. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Adaylara dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. Bu açıklamalar sınav görevlilerince okunmadan ve “SINAV BAŞLAMIŞTIR” anonsu yapılmadan adaylar soruları cevaplamaya başlamamalıdır.

f) Adaylar, cevap kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, ad ve soyad bilgilerinin kendisine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Cevap kâğıdı kendisine ait olmayan adaylar, görevlileri uyarıp doğru cevap kağıdını görevliden talep etmelidir. Başkasına ait cevap kâğıdı kullanan adayların sınavları geçersiz sayılır.

g) Cevap kâğıdında belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığı kodunun karşılaştırılması gerekir. Aynı değilse, sınav görevlilerine durumun bildirilerek doğru kitapçığın verilmesi talep edilmelidir.

h) Adayların dağıtılan cevap kâğıdı üzerinde T.C. Kimlik Numarası, test grubu, adı ve soyadı bilgilerini ayrılan yere girmeleri ve ilgili yeri imzalamaları gerekmektedir.

i) Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla grubu kodlayan adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacak olup geçersiz sayılır.

j) Adayların, dağıtılan soru kitapçığının sayfalarının eksik olup olmadığını, basım hatası bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri, eksiklik veya hata varsa özürlü soru kitapçığının değiştirilmesi için salon başkanına başvurmaları gerekmektedir.

k) Adayların, cevaplamaya geçmeden önce dağıtılan soru kitapçığının üzerinde adını, soyadını, T.C. Kimlik Numarasını ve salonun numarasını ayrılan yere yazmaları gerekmektedir.

l) Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılması gerekir. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli, renkli vb.) kullanan adayların sınavları değerlendirmeye alınmaz.

m) Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapılmak istenildiğinde, iz bırakmayan bir silgi kullanılması gerekir. Ayrıca, cevap kâğıdının buruşturulmaması, katlanılmaması ve üzerine gereksiz hiçbir işaretin konulmaması gerekir.

Okunma Sayısı: 2571 Diğer Sınavlar


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2017 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.