MENÜ 

Sınav Notları, Geçerliliği ve Sınavların Geçersiz Sayılması


19 Ağustos 2016 Cuma

Sınavlarda başarılı sayılmak için;

(a)           Sınav konularının her birinden alınan notun 100 üzerinden en az 50 olması,

(b)           Alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması,

gerekmektedir.
 

Yapılacak ilk sınav başvurusunda sınav konularının tamamının seçilmesi zorunludur. Bu zorunluluk, daha sonra girilen sınav başvurularında bulunmamaktadır. İzleyen sınavlarda geçerli not almak veya not yükseltmek amacıyla istenilen sınav konusunun seçilmesi mümkündür. Sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur Ancak, iki sınav arasında en az 60 gün olmalıdır.  Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir. Sınava başvurulduğu halde girilmemesi durumunda önceki not geçerliliğini korur.
 

21-22 Eylül 2013 tarihlerinde ve sonrasında düzenlenmiş sınavlarda alınmış notlar Kuruluşumuzca silinmeyecektir. Daha önce başarılı olunan herhangi bir lisansa konu olmayan ve üzerinden 3 yıl geçen sınav konularına ilişkin notlar ilgili sınav konusuna ait yenileme eğitimine katılmak koşuluyla, yenileme eğitiminin geçerlilik süresi boyunca geçerliliği korunacaktır. Bununla birlikte, söz konusu sınav konularına ait yenileme eğitimine katılmadan aynı sınav konusundan tekrar sınava girilmesi mümkündür. Bu durumda girilen sınavlarda alınan en son dikkate alınacaktır.
 

Bir lisansı almak amacıyla girilmesi gerekli sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olmak zorunlu değildir. Başarısız olunan sınav konularına daha sonra girilerek lisans sınavlarını tamamlamak mümkündür.
 

Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları sınav konusundan başarılı olanlar Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları sınav konusundan da başarılı olmuş sayılırlar.
 

Sınavlar, aşağıda belirtilen hususların varlığı halinde Sınav Kurulunun kararıyla geçersiz sayılabilmektedir.


Bu doğrultuda sınavlara katılan adaylardan;
 

a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanların,

b) Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkan sağladığı tespit edilenlerin,

c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasının sınava girmesine imkan tanıyanların,

ç) Sınav kurallarına uymayanların,


sınavları Sınav Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır.


Yukarıda yer alan (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunun kararıyla belirlenecek süre boyunca açılacak hiçbir sınava alınmazlar. Bu nedenle adayların bu hususta azami dikkat ve özeni göstermeleri tavsiye edilir.


Gerek sınavların geçersiz sayılmasına gerekse sınavlara alınmamaya ilişkin Sınav Kurulu kararlarına karşı, kişiler kendilerine bildirimin tebliğini izleyen 10 iş günü içinde yazılı olarak Kurula itiraz edebilirler. Bu itirazlar Kurul tarafından 30 iş günü içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene Kurul tarafından yazılı olarak bildirilir.


Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde, katılanların tümü için geçerli olmak üzere ilgili sınavlar Kurul kararıyla iptal edilir.

Okunma Sayısı: 7112 Diğer Sınavlar


  0 850 532 34 34  |  info@spl.com.tr
©2017 - Her Hakkı Saklıdır. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.